INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW  ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

duplikat świadectwa szkolnego – 26

– duplikat legitymacji szkolnej – 9

Powyższe kwoty należy wpłacić na konto : Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej , ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach

Nr 66 8009 0007 0012 3536 2001 0101

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji SP/G w Dziekanowie Leśnym + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa SP/G w Dziekanowie Leśnym + imię i nazwisko ucznia”

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.


Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz.U.Nr 97 poz.624)

  • 26 ust. 3.: (…) Za wydanie duplikatu świadectwa (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

Wysokość opłat skarbowych reguluje:

USTAWA
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.
Załącznik: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ , STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA
Pozycja nr 5 – opłata skarbowa od legalizacji dokumentu – 26 zł
Pozycja nr 7 – opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł

Accessibility