Tryb odwoławczy od oceny zachowania

Tryb odwoławczy od oceny zachowania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

Rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia mają prawo odwołać się od ustalonej przez wychowawcę klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następującym trybie:

  1. a) odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie zastrzeżeń, np. niezgodność z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów…, uzasadnione względy zdrowotne, które mogły mieć wpływ na zachowanie dziecka, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inne przyczyny wynikające z nadzwyczajnej sytuacji losowej dziecka
  2. b) dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzi on sam jako przewodniczący wychowawca klasy, pedagog szkolny oraz opiekun samorządu szkolnego ( w skład komisji wchodzą tylko członkowie Rady Pedagogicznej, gdyż omawiane informacje należą do poufnych)
  3. c) po sprawdzeniu procedury wystawiania oceny zachowania, zgodności jej z obowiązującym prawem, z informacjami zawartymi w dzienniku lekcyjnym, tj. notatki o zachowaniu i frekwencji, oraz po zapoznaniu się z treścią zastrzeżeń, komisja podejmuje decyzję o zasadności lub nie .zasadności oceny, którą wystawił wychowawca,
  4. d) w przypadku uznania zasadności odwołania ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor powołuje komisję w składzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku § 17.4,
  5. e) komisja ustala przez głosowanie ostateczną ocenę zachowania, która nie może być niższa od oceny wystawionej wcześniej,
  6. f) ostateczną ocenę komisja przekazuje zainteresowanym w formie pisemnej następnego dnia.
  7. g) z pracy komisji sporządza się protokół, który zawiera skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,
  8. h) zastrzeżenia dotyczące oceny zachowania będą rozpatrywane w ostatnim tygodniu ferii letnich.