Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2018/2019 – zasady, wnioski i oświadczenia

Już niedługo rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gm. Łomianki na rok szkolny 2018.2019.  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Do klas I będą zatem przyjmowane dzieci 7-letnie (urodzone w 2011 roku) oraz dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku) zgodnie z wolą rodziców.

Dziecko, któremu w roku szkolnym 2017/2018 Burmistrz Łomianek wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny
w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa wyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 23 marca 2018 r.


Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (według nowych obwodów z 2017 r.) będą prowadzone od 16 do 30 marca 2018 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Składanie wniosków wraz z załącznikami – od 9 do 20 kwietnia 2018 r.

Wnioski, szczegółowe terminy, kryteria i zasady odnośnie rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych znajdują się TUTAJ.
DS, 07.02.2018

 

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2018/2019 /pdf/    /doc/

Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego /pdf/    /doc/

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata /pdf/     /doc/

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata /pdf/    /doc/

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły/przedszkola /pdf/    /doc/

Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łomianki /pdf/    /doc/

Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łomianki /pdf/    /doc/