Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w gimnazjum

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Dziekanowie Leśnym 

Kalendarz roku szkolnego: * rozpoczęcie roku szkolnego: 03 września 2018 r. * próbny egzamin gimnazjalny: 23, 24, 25 stycznia 2019 r. * zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r. * ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. * rekolekcje wielkopostne: 11, 12, 13 marca 2019 r. * wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r. *egzamin gimnazjalny: 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. * pozostałe dni świąteczne: – 01 listopada 2018 r. (czwartek) – Wszystkich Świętych, – 11 listopada 2018 r. (niedziela) – Święto Niepodległości, – 06 stycznia 2019 r.  (niedziela) – Święto Trzech Króli, – 01 maja 2019 r. – (środa) Święto Pracy – 03 maja 2018 r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja, – 20.06.2019 r. (czwartek) – Boże Ciało, * dni wolne bez odpracowania: – 10, 11, 12  kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek  – egzamin gimnazjalny) *dodatkowe dni wolne bez odpracowania (uzgodniono z Radą Pedagogiczną): – 02 listopada 2018 r. (piątek) – Dzień Zaduszny – 02 maja 2019 r. (czwartek) – Święto Flagi, *zakończenie zajęć dydaktycznych: 21 czerwca 2019 r. (piątek).   EGZAMIN gimnazjalny: Na podstawie: – art. 9a ust. 2 pkt  10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.)   Część humanistyczna odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. (środa): – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. (czwartek): – z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek): – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut   Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna03 czerwca 2019 roku (poniedziałek) – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 1. część matematyczno-przyrodnicza04 czerwca 2019 roku (wtorek)

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 1. język obcy nowożytny05 czerwca 2019 roku (środa)

– na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

 1. Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczeń do szkół – 14 czerwca 2019 r.

Data wydania zaświadczenia: 21 czerwca 2019 r.


I semestr

– do 10 grudnia  2018 r. – zagrożenia oceną niedostateczną lub obniżoną oceną zachowania oraz oceny przewidywane, – 11 grudnia 2018 r. – spotkanie zespołów klasowych (ustalenia zespołów należy przekazać zainteresowanym Rodzicom indywidualnie), zebranie rodziców, – do 14 stycznia 2019 r. – wystawienie ocen długopisem, – 15 stycznia 2019 r. – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, sprawozdania, – 23 stycznia 2019 r. – zebranie   podsumowujące pracę szkoły w I semestrze Rady Pedagogicznej (podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji śródrocznej wyników nauczania i ocen zachowania, – od 24 stycznia 2019 r. – początek II semestru.


II semestr

01 marca (piątek) – 03 marca urodziny Jacka Kuronia, święto szkoły (złożenie kwiatów i zapalenie znicza przez uczniów na grobie patrona) – do 13 maja 2019 r. – zagrożenia oceną niedostateczną lub obniżoną oceną zachowania oraz oceny przewidywane (oceny przewidywane mogą ulec zmianie), – 14 maja 2019 r. – spotkanie zespołów klasowych  (ustalenia zespołów należy przekazać Rodzicom na zebraniach), – do 10 czerwca 2019 r. – wystawienie ocen długopisem, – 11 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 – odwołania od trybu wystawienia oceny z uzasadnieniem w formie pisemnej należy kierować  do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, – 12 czerwca 2019 r. – ewentualne sprawdziany wiedzy i umiejętności, – 13 czerwca 2019 r. – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, sprawozdania, – 27 – 31 maja 2019 r. – wycieczki szkolne, – 17 czerwca 2019 r. – zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w II semestrze,  podjęcie uchwały w sprawie  klasyfikacji rocznej  i końcowej, – 19 czerwca 2019 r. – bal gimnazjalny klas trzecich, – 21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych   Zebrania Rodziców/ dni otwarte:  wtorek, godz. 1800     11 września 2018 r. – zebranie organizacyjne rodziców, 13 listopada 2018 r. – zebranie, 11 grudnia 2018 r. – zebranie, – 22 stycznia 2019 r. – zebranie śródroczne, 19 marca 2019 r. – dzień otwarty – kontakt przez „Librusa”/ zebranie ws. egzaminu gimnazjalnego, 09 kwietnia 2019 r. – dzień otwarty kontakt przez „Librusa”/ zebranie ws. egzaminu gimnazjalnego, 14 maja 2019 r. – zebranie roczne.   Rada Rodziców: Radę Rodziców przy Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Dziekanowie Leśnym stanowią Rady Klasowe. Rada Rodziców współpracuje z dyrekcją szkoły, uczestniczy we współorganizowaniu uroczystości szkolnych, funduje nagrody dla uczniów gimnazjum oraz dla najlepszych absolwentów, doposaża szkołę w pomoce dydaktyczne. Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto: Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Dziekanowie Leśnym II Oddział PKO BP Warszawa  02 1020 1026 0000 1002 0018 1800 (konto zostało zamknięte)  Bezpieczeństwo ucznia: – pomoc medyczna – gabinet pielęgniarki szkolnej (pomoc doraźna; pielęgniarka nie podaje żadnych leków, za     wyjątkiem zleconych przez lekarza w porozumieniu z rodzicami) czynny codziennie w godzinach 7.45 – 15.45 (oprócz pierwszego i drugiego wtorków miesiąca, kiedy pielęgniarka pracuje w Dziekanowie Polskim i w Sadowej) – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków rodzice wykupują indywidualnie w wybranych przez siebie firmach ubezpieczeniowych; szkoła nie będzie brać na siebie obowiązku ubezpieczania uczniów; uczniowie będą obowiązkowo ubezpieczani na kilkudniowych wycieczkach szkolnych.   Pomoc pedagogiczna i psychologiczna: Gimnazjum jest objęte opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym (budynek szkolny, wejście od strony boiska, tel. (22) 751-57-86). Poradnia diagnozuje młodzież pod kątem dysfunkcji powodujących problemy w nauce lub zachowaniu: – na bezpośrednią prośbę rodziców, – na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na badanie dziecka. Rodzice zobowiązani są do osobistego odbierania wyników badań. Szkoła nie może otrzymać bezpośrednio z Poradni wyników badań, z pominięciem rodziców ucznia. Wyniki badań rodzice powinni przekazać wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu/ psychologowi (pok. 13a). Szkoła ma obowiązek stosować się do zaleceń Poradni tylko wówczas, gdy rodzice przekażą  do szkoły wyniki badań dziecka. W Gimnazjum jest zatrudniony pedagog szkolny/ psycholog, który otacza opieką uczniów, ściśle współpracuje z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów oraz wspiera w trudnych sytuacjach  rodziców uczniów.   Pomoc materialna: Szkoła nie dysponuje żadnymi środkami finansowymi na pomoc materialną dla uczniów. Zadanie świadczenia takiej pomocy leży w gestii organu prowadzącego. Szkoła jedynie opiniuje wnioski rodziców ubiegających się o pomoc dla swoich dzieci. Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym uczniowi w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. Druki wniosków ws. stypendium szkolnego można uzyskać u pedagoga szkolnego (pok. 13a) lub na stronie OPS: www.opslomianki.pl Wypełnione  wnioski  wraz  z  zaświadczeniami  o  dochodach  należy  złożyć  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7 do dnia 15 września 2018 roku. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności: nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego), choroby w rodzinie ucznia, śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia. Obydwa rodzaje świadczeń należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenia te przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają. Zasady przyznawania stypendiów i zasiłków określa regulamin, w którym zawarte są przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości stypendium, jego formy, a także tryb przydzielania, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki. Osoby,  które  zamierzają  składać  wnioski  o  pomoc  materialną  dla  swoich  dzieci  powinny  zapoznać się z regulaminem.   Zajęcia pozalekcyjne: koła   przedmiotowe,  koła   zainteresowań,  zajęcia   wyrównawcze  z   języka   polskiego,  języka  angielskiego i matematyki prowadzone są w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczyciela.   Zajęcia wspomagające rozwój dziecka:     – reedukacja polonistyczna – prowadzi  p. Bożena Rusiecka-Rutkowska.   Wszyscy nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy oraz konsultacje (harmonogramy znajdują się na stronie internetowej szkoły). Uczniowie uczestniczą w zajęciach na prośbę rodzica, którego obowiązkiem jest regularne konsultowanie postępów dziecka z prowadzącym zajęcia.   Strona internetowa Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia: dziekanowlesny.edu.pl Adres e’mail: dzieklesg2@gmail.com Telefon do szkoły/ faks: 22 751 56 38