Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w szkole postawowej

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

 Kalendarz roku szkolnego:
* rozpoczęcie roku szkolnego: 03 września 2018 r.
* próbny egzamin w klasach ósmych: 23, 24, 25 stycznia 2019 r.
* zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.
* ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
* rekolekcje wielkopostne: 11, 12, 13 marca 2019 r.
* wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r.
*egzamin w klasach ósmych: 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

* pozostałe dni świąteczne:
– 01 listopada 2017 r. (czwartek) – Wszystkich Świętych,
– 11 listopada 2018 r. (niedziela) – Święto Niepodległości,
– 06 stycznia 2019 r.  (niedziela) – Święto Trzech Króli,
– 01 maja 2019 r. – (środa) Święto Pracy
– 03 maja 2018 r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja,
– 20.06.2019 r. (czwartek) – Boże Ciało,
* dni wolne bez odpracowania:

– 10, 11, 12  kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek – egzamin gimnazjalny; w klasach 4 – 8 realizacja podstawy programowej w terenie; oddziały 1 – 3 i przedszkolaki pracują wg planu)

– 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.  (poniedziałek, wtorek, środa – egzamin w klasie ósmej; przedszkolaki pracują wg planu; w klasach III gimnazjum realizacja podstawy programowej w terenie)

*dodatkowe dni wolne bez odpracowania (uzgodniono z Radą Pedagogiczną):

– 02 listopada 2018 r. (piątek) – Dzień Zaduszny

– 02 maja 2019 r. (czwartek) – Święto Flagi

*zakończenie zajęć dydaktycznych: 21 czerwca 2019 r. (piątek).

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

Na podstawie:

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457),

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512),

 

– z języka polskiego odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 120 minut

  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 60 minut, tj. do 180 minut

– z matematyki odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 100 minut

  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 50 minut, tj. do 150 minut

– z języka obcego nowożytnego odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. (środa)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 90 minut

  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut, tj. do 135 minut

 

DODATKOWY TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

– z języka polskiego 03 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 120 minut

  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 60 minut, tj. do 180 minut

– z matematyki 04 czerwca 2019 r. (wtorek)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 100 minut

  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 50 minut, tj. do 150 minut

– z języka obcego nowożytnego 05 czerwca 2019 r. (środa)

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 90 minut

  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut, tj. do 135 minut

 

I semestr

– do 10 grudnia  2018 r. – zagrożenia oceną niedostateczną lub obniżoną oceną zachowania oraz oceny przewidywane,

11 grudnia 2018 r. – spotkanie zespołów klasowych (ustalenia zespołów należy przekazać zainteresowanym Rodzicom

indywidualnie), zebranie rodziców (dot. klas 4 – 8 i III gimnazjum)

12 grudnia 2018 r. – spotkanie zespołów klasowych (ustalenia zespołów należy przekazać zainteresowanym Rodzicom

indywidualnie), zebranie rodziców (dot. oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 – 3)

 

– do 14 stycznia 2019 r. – wystawienie ocen śródrocznych,

15 stycznia 2019 r. – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, sprawozdania, (dot. klas 5-8 i III gimnazjum)

16 stycznia 2019 r. – zebranie klasyfikacyjne, sprawozdania (dot. oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 – 4)

23 stycznia 2019 r. – zebranie   podsumowujące pracę szkoły w I semestrze Rady Pedagogicznej

(podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji śródrocznej wyników nauczania i ocen zachowania,

– od 24 stycznia 2019 r. – początek II semestru.

 

II semestr

 

29 MAJA – święto szkoły

 

10, 11, 12  kwietnia 2019 r. – zajęcia poza szkołą (ze względu na egzamin gimnazjalny – dot. klas 4 – 8),

– do 13 maja 2019 r. – zagrożenia oceną niedostateczną lub obniżoną oceną zachowania oraz oceny przewidywane

(oceny przewidywane mogą ulec zmianie),

14 maja 2019 r. – spotkanie zespołów klasowych  (ustalenia zespołów należy przekazać Rodzicom na zebraniach – dot. klas 4 – 8 i III gimnazjum),

15 maja 2019 r. – spotkanie zespołów klasowych  (ustalenia zespołów należy przekazać Rodzicom na zebraniach – dot. oddziałów przedszkolnych  o raz klas 1 – 3),

– do 10 czerwca 2019 r. – wystawienie ocen rocznych i końcowych,

11 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 – odwołania od trybu wystawienia oceny z uzasadnieniem w formie pisemnej należy kierować  do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym,

12 czerwca 2019 r. – ewentualne sprawdziany wiedzy i umiejętności,

12 czerwca 2019 r. – zebranie klasyfikacyjne, sprawozdania (dot. oddziałów przedszkolnych i klas 1 – 3),

13 czerwca 2019 r. – zebranie klasyfikacyjne, sprawozdania (dot. klas 4 – 8 i III gimnazjum)

27 – 31 maja 2019 r. – wycieczki szkolne,

17 czerwca 2019 r. – zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w II semestrze,  podjęcie uchwały w

sprawie  klasyfikacji rocznej  i końcowej,

18 czerwca 2019 r. – bal pożegnalny klas ósmych

19 czerwca 2019 r. – bal gimnazjalny klas trzecich,

21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych.

 

Zebrania Rodziców/ dni otwarte (klasy 4 – 8 i III gimnazjum):  wtorek, godz. 1800  

 

Zebrania Rodziców i dni otwarte (oddziały przedszkolne i klasy 1 – 3): środa, godz. 1800  

 

11 września 2018 r. – zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 4 – 8 i III gimnazjum,

12 września 2018 r. – zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 1 – 3 i oddziałów przedszkolnych

13 listopada 2018 r. – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 4 – 8 i III gimnazjum/ zebranie w klasach 8 ws. egzaminu

14 listopada 2018 r. – zebranie/ dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 3 i oddziałów przedszkolnych

11 grudnia 2018 r. – zebranie rodziców uczniów klas 4 – 8 i III gimnazjum,

12 grudnia 2018 r. – zebranie rodziców uczniów klas 1 – 3 i oddziałów przedszkolnych

– 22 stycznia 2019 r. – zebranie śródroczne rodziców uczniów klas 4 – 8 i III gimnazjum,

– 23 stycznia 2019 r. – zebranie śródroczne rodziców uczniów klas 1 – 3 i oddziałów przedszkolnych,

19 marca 2019 r. – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 4 – 8 i III gimnazjum,,

20 marca 2019 r. – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 3 i oddziałów przedszkolnych,

09 kwietnia 2018 r. – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 4 – 8 i III gimnazjum/ zebranie w klasach 8 ws. egzaminu

10 kwietnia 2018 r. –dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 3 i oddziałów przedszkolnych

14 maja 2018 r. – zebranie roczne rodziców uczniów klas 4 – 8 i III gimnazjum,

– 15 maja 2018 r. – zebranie roczne rodziców uczniów klas 1 – 3 i oddziałów przedszkolnych.

 

Rada Rodziców:

Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym stanowią Rady Klasowe. Rada Rodziców współpracuje z dyrekcją szkoły, uczestniczy we współorganizowaniu uroczystości szkolnych, funduje nagrody dla uczniów, doposaża szkołę w pomoce dydaktyczne.

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

PKO BP 

Nr rachunku: 60 1440 1387 0000 0000 1475 5675

 

Bezpieczeństwo ucznia:

– pomoc medyczna – gabinet pielęgniarki szkolnej (pomoc doraźna; pielęgniarka nie podaje żadnych leków, za  

  wyjątkiem zleconych przez lekarza w porozumieniu z rodzicami) czynny codziennie w godzinach 7.45 – 15.45

(oprócz pierwszego i drugiego wtorków miesiąca, kiedy pielęgniarka pracuje w Dziekanowie Polskim i w

Sadowej)

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków rodzice wykupują indywidualnie w wybranych przez siebie firmach ubezpieczeniowych; szkoła nie będzie brać na siebie obowiązku ubezpieczania uczniów; wyjątkiem będzie obowiązkowe ubezpieczenie uczniów na kilkudniowych wycieczkach szkolnych.

 

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej jest objęte opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym (budynek szkolny, wejście od strony boiska), tel.  22  751-57-86. Poradnia diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem dysfunkcji powodujących problemy w nauce lub zachowaniu:

– na bezpośrednią prośbę rodziców,

– na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na badanie dziecka.

Rodzice  zobowiązani  są  do  osobistego odbierania  wyników  badań. Szkoła nie może otrzymać bezpośrednio z Poradni wyników badań, z pominięciem rodziców ucznia. Wyniki badań rodzice powinni przekazać wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu (pok. 3a). Szkoła ma obowiązek stosować się do zaleceń Poradni tylko wówczas, gdy rodzice przekażą  do szkoły wyniki badań dziecka.

W Szkole Podstawowej są zatrudnieni pedagog szkolny i psycholog, którzy otaczają opieką uczniów, ściśle współpracują z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów oraz wspierają w trudnych sytuacjach  rodziców uczniów.

 

Pomoc materialna:

Szkoła nie dysponuje żadnymi środkami finansowymi na pomoc materialną dla uczniów. Zadanie świadczenia takiej pomocy leży w gestii organu prowadzącego. Szkoła jedynie opiniuje wnioski rodziców ubiegających się o pomoc dla swoich dzieci. Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym uczniowi w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. Druki wniosków ws. stypendium szkolnego można uzyskać u pedagoga szkolnego (pok. 3a) lub na stronie OPS: www.opslomianki.pl

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7 do dnia 15 września 2018 roku.

Zasiłek szkolny  może  być  przyznany  uczniowi  znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności: nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego), choroby w rodzinie ucznia, śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia.

Obydwa rodzaje świadczeń należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenia te przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.

Zasady przyznawania stypendiów i zasiłków określa regulamin, w którym zawarte są przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości stypendium, jego formy, a także tryb przydzielania, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki.

Osoby, które zamierzają składać wnioski o pomoc materialną dla swoich dzieci powinny zapoznać się z regulaminem.

 

Zajęcia pozalekcyjne:

koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki prowadzone są w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczyciela.

 

Zajęcia wspomagające rozwój dziecka:    

– reedukacja: prowadzi  p. Magdalena Kwaśniewska (reedukacja polonistyczna), p. Bożena Rusiecka-Rutkowska (reedukacja polonistyczna), p. Ewa Wieczorek (reedukacja polonistyczna i matematyczna), p. Małgorzata Bojar (reedukacja polonistyczna i matematyczna)

– zajęcia logopedyczne: p. Ewa Janik

 

Wszyscy nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy oraz konsultacje (harmonogramy znajdują się na stronie internetowej szkoły).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach na prośbę rodzica, którego obowiązkiem jest regularne konsultowanie postępów dziecka z prowadzącym zajęcia.

 

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej: dziekanowlesny.edu.pl

Adres e’mail: spdziekanow@gazeta.pl

Telefon do szkoły/ faks: 22 751 20 88