Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego (fragment)

ROZDZIAŁ XI: RODZICE – PRAWNI OPIEKUNOWIE

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego dające możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.
 2. Dostęp do konta Rodzica jest bezpłatny.
 3. Rodzic może uaktywnić funkcję powiadamiania go SMS-em o nieobecnościach i nowych ocenach dziecka na warunkach ustalonych przez ADMINISTRATORA LIBRUS (jest to usługa płatna).
 4. Po otrzymaniu wiadomości powitalnej z systemu Rodzic  ustawia hasło w swoim koncie (hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, składać się z wielkich i małych liter i cyfr).
 5. Rodzic  ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika ocen w szkole, dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto, Statutem Szkoły i Zasadami Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego.
 6. Istnieje możliwość odrębnego dostępu do systemu dla obojga Rodziców /opiekunów prawnych.
 7. Istnieje również możliwość kontrolowania przez jednego Rodzica /opiekuna prawnego więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do tej samej szkoły.
 8. Dostęp Rodziców  i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a Dyrektorem szkoły.
 9. Rodzic może usprawiedliwić nieobecność podopiecznego za pomocą WIADOMOŚCI lub pisemnie w terminie określonym w WZO.
 10. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.
 11. Jeśli występują błędy w wpisach dziennika elektronicznego, Rodzic  ma prawo do odwołania się według standardowych procedur obowiązujących w szkole opisanych we WZO dostępnym na stronie www szkoły. Może o tym fakcie powiadomić za pomocą WIADOMOŚCI, najpierw nauczyciela, który wprowadził błędne dane, potem Wychowawcę Klasy lub Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

 

ROZDZIAŁ XII: UCZEŃ

 

 1. Na początkowych lekcjach zajęć komputerowych Uczniowie będą zapoznani przez nauczyciela z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.
 2. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika  ocen w szkole dostępnymi w POMOCY (opcje dziennika elektronicznego) i odpowiednich regulaminach dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto (https://synergia.librus.pl).
 3. Dla Ucznia, któremu ustalono indywidualny tok nauczania lub okresu specjalnej edukacji mającej na celu przywrócenie do prawidłowego funkcjonowania, można utworzyć osobną klasę przydzielając nauczycieli według takich samych zasad jak dla każdej klasy.
 4. Uczeń przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym, ma takie same prawa, obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie.

/Pełny tekst regulaminu jest dostępny w sekretariacie/