INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. MARII KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z treścią art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE – 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018., poz.1000) informujemy, że :

ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa Dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Akinsa 6, 05-092
Dziekanów Leśny
Tel. (22) 751 20 88,
e-mail: spdl@edulomianki.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Pani Anna Pogorzelska
e-mail: rodoanka@gmail.com


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Państwa Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zmianami)
Przetwarzanie Państwa Dziecka danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełniania przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonywania zadania realizowania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.