Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego:

* rozpoczęcie roku szkolnego: 02 września 2019 r.

* próbny egzamin w klasach ósmych: 14-16 stycznia 2020 r.

* zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.                            

* ferie zimowe: 10 – 23 lutego 2020 r.

* rekolekcje wielkopostne: 2, 3, 4 marca 2020 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

* wiosenna przerwa świąteczna: 09 – 14 kwietnia 2020 r.

*egzamin w klasach ósmych: 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

* pozostałe dni świąteczne:

  – 01 listopada 2019 r. (piątek) – Wszystkich Świętych,

  – 11 listopada 2019 r. (poniedziałek) – Święto Niepodległości,

  – 06 stycznia 2020 r.  (poniedziałek) – Święto Trzech Króli,

  – 01 maja 2020 r. – (piątek) Święto Pracy

  – 02 maja 2020 r. – (sobota) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski

  – 03 maja 2020 r. – (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja,

  – 11.06.2020 r. – (czwartek) – Boże Ciało,

* dni wolne bez odpracowania:   

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty),  dla klas 1 – 7 dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; przedszkolaki pracują wg planu)

*dodatkowe dni wolne bez odpracowania (uzgodniono z Radą Pedagogiczną):

  – 31 października 2019 r. (czwartek) – przed dniem Wszystkich Świętych

  – 12 czerwca 2020 r. (piątek) – po Bożym Ciele

*zakończenie zajęć dydaktycznych: 26 czerwca 2020 r. (piątek).

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

Na podstawie:

  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
  • § 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.),

– z języka polskiego odbędzie się 16 czerwca 2020 r.

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 120 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

  egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 60 minut, tj. do 180 minut

– z matematyki odbędzie się 17 czerwca 2020 r.

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 100 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

  egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 50 minut, tj. do 150 minut

– z języka obcego nowożytnego odbędzie się 18 czerwca 2020 r.

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

  egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut, tj. do 135 minut

 DODATKOWY TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

– z języka polskiego 7 lipca 2020 r.

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 120 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

  egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 60 minut, tj. do 180 minut

– z matematyki 8 lipca 2020 r.

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 100 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

  egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 50 minut, tj. do 150 minut

– z języka obcego nowożytnego 9 lipca 2020 r.

egzamin rozpocznie się o godzinie 09.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

  egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut, tj. do 135 minut

I semestr

do 16 grudnia  2019 r. – zagrożenia oceną niedostateczną lub obniżoną oceną zachowania oraz oceny przewidywane,

07 stycznia 2020 r. – spotkanie zespołów klasowych – omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w I semestrze (ustalenia zespołów należy przekazać zainteresowanym Rodzicom),

do 24 stycznia 2020 r. – wystawienie ocen śródrocznych,

28 stycznia 2020 r. – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, sprawozdania,

   04 lutego 2020 r. – zebranie Rady Pedagogicznej  podsumowujące pracę szkoły w I semestrze

     (podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji śródrocznej wyników nauczania i ocen zachowania),

od 05 lutego 2020 r. – początek II semestru.

II semestr

22 MAJA – święto szkoły

do 15 maja 2020 r. – zagrożenia oceną niedostateczną lub obniżoną oceną zachowania

do 1 czerwca 2020 r. – oceny przewidywane (oceny przewidywane mogą ulec zmianie),

19 maja 2020 r. – spotkanie zespołów klasowych  i omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej (ustalenia zespołów należy przekazać Rodzicom )

do 15 czerwca 2020 r. – wystawienie ocen rocznych i końcowych, 

16 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 – odwołania od trybu wystawienia oceny z uzasadnieniem w formie pisemnej należy kierować  do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym,

17 czerwca 2020 r. – ewentualne sprawdziany wiedzy i umiejętności,

17 czerwca 2020 r. – zebranie klasyfikacyjne, sprawozdania,

    22 czerwca 2020 r. – zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w II semestrze,  podjęcie uchwały w  

      sprawie  klasyfikacji rocznej  i końcowej,

    – 25 czerwca 2020 r. – bal pożegnalny klas ósmych   

– 26 czerwca 2020 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych.

Zebrania Rodziców/ dni otwarte (oddziały przedszkolne i klasy 1 – 8):  wtorek, godz. 1800  

10 września 2019 r. – zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

08 października 2019 r. – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

05 listopada 2019 r. – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 7 i oddziału przedszkolnego;

   zebranie w klasach 8 ws. egzaminu,

17 grudnia 2019 r. –  zebranie rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego, przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz zagrożenia nagannym zachowaniem

07 stycznia 2020 r. –dzień otwarty dla rodziców uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna – klasy 1 – 8 i oddział przedszkolny,

– 04 lutego 2020 r. – zebranie śródroczne rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

– 07 kwietnia 2020 r. – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

– 19 maja 2020 r. – zebranie roczne rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego, informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i nagannym zachowaniem, przewidywane oceny roczne

– 9 czerwca 2020 roku-   dzień otwarty dla rodziców uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna – klasy 1 – 8 i oddział przedszkolny

Rada Rodziców:

Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym stanowią Rady Klasowe. Rada Rodziców współpracuje z dyrekcją szkoły, uczestniczy we współorganizowaniu uroczystości szkolnych, funduje nagrody dla uczniów, doposaża szkołę w pomoce dydaktyczne.

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

PKO BP 

Nr rachunku: 60 1440 1387 0000 0000 1475 5675

Bezpieczeństwo ucznia:

– pomoc medyczna – gabinet pielęgniarki szkolnej (pomoc doraźna; pielęgniarka nie podaje żadnych leków, za  wyjątkiem zleconych przez lekarza w porozumieniu z rodzicami) czynny codziennie w godzinach 7.45 – 15.45  (oprócz pierwszego i drugiego wtorków miesiąca, kiedy pielęgniarka pracuje w Dziekanowie Polskim i w Sadowej)

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków rodzice wykupują indywidualnie w wybranych przez siebie firmach ubezpieczeniowych; szkoła nie będzie brać na siebie obowiązku ubezpieczania uczniów; wyjątkiem będzie obowiązkowe ubezpieczenie uczniów na kilkudniowych wycieczkach szkolnych.

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej jest objęte opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym (budynek szkolny, wejście od strony boiska), tel.  22  751-57-86. Poradnia diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem dysfunkcji powodujących problemy w nauce lub zachowaniu:

– na bezpośrednią prośbę rodziców,

– na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na badanie dziecka.

Rodzice  zobowiązani  są  do  osobistego odbierania  wyników  badań. Szkoła nie może otrzymać bezpośrednio z Poradni wyników badań, z pominięciem rodziców ucznia. Wyniki badań rodzice powinni przekazać wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu (pok. 3a). Szkoła ma obowiązek stosować się do zaleceń Poradni tylko wówczas, gdy rodzice przekażą  do szkoły wyniki badań dziecka.

W Szkole Podstawowej są zatrudnieni pedagog szkolny i psycholog, którzy otaczają opieką uczniów, ściśle współpracują z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów oraz wspierają w trudnych sytuacjach  rodziców uczniów.

Pomoc materialna:

Szkoła nie dysponuje żadnymi środkami finansowymi na pomoc materialną dla uczniów. Zadanie świadczenia takiej pomocy leży w gestii organu prowadzącego. Szkoła jedynie opiniuje wnioski rodziców ubiegających się o pomoc dla swoich dzieci. Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym uczniowi w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. Druki wniosków ws. stypendium szkolnego można uzyskać u pedagoga szkolnego (pok. 3a) lub na stronie OPS: www.opslomianki.pl

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7 do dnia 15 września 2019 roku.

Zasiłek szkolny  może  być  przyznany  uczniowi  znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności: nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego), choroby w rodzinie ucznia, śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia.

Obydwa rodzaje świadczeń należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenia te przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.

Zasady przyznawania stypendiów i zasiłków określa regulamin, w którym zawarte są przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości stypendium, jego formy, a także tryb przydzielania, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki. 

Osoby, które zamierzają składać wnioski o pomoc materialną dla swoich dzieci powinny zapoznać się z regulaminem.

Zajęcia wspomagające rozwój dziecka:    

– reedukacja: prowadzi  p. Magdalena Kwaśniewska (reedukacja polonistyczna), p. Bożena Rusiecka-Rutkowska (reedukacja polonistyczna), p. Ewa Wieczorek (reedukacja polonistyczna i matematyczna), p. Małgorzata Bojar (reedukacja polonistyczna i matematyczna)

– zajęcia logopedyczne: p. Ewa Janik

Uczniowie uczestniczą w zajęciach na prośbę rodzica, którego obowiązkiem jest regularne konsultowanie postępów dziecka z prowadzącym zajęcia.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej: dziekanowlesny.edu.pl

Adres e’mail: spdziekanow@gazeta.pl

Telefon do szkoły: 22 751 20 88