Regulamin wypożyczania i udostępniania uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Biblioteki Szkolnej*

I. Regulamin wypożyczania i udostępniania uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia są własnością Szkoły przez 3 lata. Po trzyletnim okresie użytkowania podręcznik może być ubytkowany i oddany na makulaturę jako zdezaktualizowany.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i ćwiczenia na dany rok szkolny.
 3. Dołączone  do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i nie mogą być wypożyczane oddzielnie. Zagubienie płyty skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika.
 4. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów i ich rodziców (opiekunów) z procedurą wypożyczania podręczników i ćwiczeń. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do podpisania oświadczenia odbioru wypożyczonych uczniowi podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 5. Za zebranie od rodziców (opiekunów) podpisów potwierdzających odbiór podręczników i materiałów ćwiczeniowych odpowiedzialni są wychowawcy klas.
 6. Podręczniki są wypożyczane uczniom w pierwszym tygodniu roku szkolnego, wg ustalonego harmonogramu.
 7. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennych list uczniów danej klasy. Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą. Za odbiór podręczników z biblioteki oraz wpisanie numeru konkretnego podręcznika na imienną listę uczniów klasy odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
 8. Uczniowie nieobecni w Szkole w dniu wypożyczania/ zwrotu podręczników, zgłaszają się indywidualnie lub poprzez wychowawcę klasy do nauczyciela bibliotekarza.
 9. W celu zapewnienia terminowego przydzielenia materiałów ćwiczeniowych, nauczyciela bibliotekarza aktywnie wspierają wychowawcy, którzy na podstawie aktualnej listy uczniów swojej klasy odbierają materiały ćwiczeniowe, a następnie przekazują je uczniom.
 10. Materiały ćwiczeniowe, których wartość nie jest doliczana do wartości księgozbioru biblioteki szkolnej, stają się własnością uczniów i nie obowiązuje ich zwrot.
 11. W przypadku, kiedy uczeń, z różnych powodów, zostaje w ciągu roku szkolnego wykreślony z księgi ewidencyjnej uczniów Szkoły, zobowiązany jest zwrócić wypożyczone podręczniki do biblioteki szkolnej.
 12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika, rodzice (opiekunowie) uczniów są powiadamiani przez wychowawcę  i zobowiązani  do zwrotu kosztu zakupu tego podręcznika. Wpłaty dokonuje rodzic (opiekun) na rachunek   66800900070012353620010101 z dopiskiem „ zwrot  za podręcznik ……../ tytuł podręcznika. Jako dowód rozliczenia się za zniszczony lub zagubiony podręcznik, rodzic (opiekun) przedstawia dowód przelania środków na w.w.  rachunek w bibliotece szkolnej.
 13. Zapisu w punkcie l) nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po trzyletnim użytkowaniu.
 14. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika (np. podkreślanie, wycinanie, wyrywanie stron, dokonywanie wpisów i notatek, trwałe zabrudzenia, poplamienie, porysowanie, rozerwanie).
 15. W ostatnich dwóch tygodniach zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki do biblioteki szkolnej – według harmonogramu ustalonego przez nauczycieli bibliotekarzy i wychowawców klas. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręcznik niezwłocznie po zakończeniu egzaminu.
 16. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki, zgodnie z ich przeznaczeniem, konieczne jest obłożenie podręcznika.
 17. Uczniowie i ich rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 18. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

II.  Szczegółowe zasady przyjęcia, ewidencji i dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

 1. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, podręczniki są gromadzone i ewidencjonowane w bibliotece szkolnej w odrębnej księdze inwentarzowej.
 2. W celu właściwej identyfikacji podręczników nauczyciel bibliotekarz opieczętowuje  każdy podręcznik pieczątką biblioteczną oraz nadaje indywidualny numer ewidencyjny.
 3. Inwentaryzacja zasobów podręczników odbywa się raz w roku (po ich odbiorze od uczniów danego roku szkolnego). Sprawozdanie z inwentaryzacji przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
 4. Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem podręczników sprawuje Dyrektor Szkoły.

*Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika.