Konkurs plastyczny ”Portret neuronu”

Serdecznie zapraszam uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w ciekawym konkursie plastycznym.
Praca musi być wykonana samodzielnie. Nieprzekraczalny termin oddania: 6 marca.
Zainteresowanych uczniów zapraszam do sali 20 lub do kontaktu przez Librusa.
A. K.

Najważniejsze informacje z regulaminu konkursu:

Konkurs plastyczny
”Portret neuronu”
w ramach Światowego Dnia Mózgu

§1

Idea Konkursu

Celem konkursu plastycznego pod tytułem „Portret neuronu” jest: 

  1. Popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych 
  2. Promowanie zainteresowań neurobiologią 
  3. Rozwój kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych. 

§ 2

Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych z siedzibą w Warszawie 

§ 3

Założenia organizacyjne

1. Do konkursu mogą się zgłaszać uczniowie szkół podstawowych z województwa mazowieckiego. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół, w dwu kategoriach wiekowych:

A: klasa I-IV

B: klasa V-VIII 

2. Prace konkursowe powinny zostać wykonane dowolną techniką, np, farby, kredki, wycinanka, kolaż itp. i przedstawiać komórkę nerwową. 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami indywidualnymi oraz własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. 

4. Każdy uczestnik może przesłać więcej niż jedną pracę plastyczną. 

5. Praca plastyczna winna być opisana wg powyższego wzoru: 

Imię, nazwisko uczestnika konkursu 
Wiek, klasa 
Nazwa i adres szkoły 
Imię, nazwisko opiekuna z ramienia szkoły oraz jego telefon kontaktowy i adres mailowy 

§ 4

Ocena prac konkursowych

Kryteria oceny prac: 
-umiejętność doboru tematu pracy
-jakość wykonania
– oryginalność i pomysłowość
-walory artystyczne

§ 6

Nagrody

1. Organizator przyzna nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Autorzy wszystkich prac zgłoszonych do konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania równorzędnych nagród lub wyróżnień w przypadku, kiedy do konkursu zostanie zgłoszonych mniej niż 10 uczestników. 

3. Uczestnikom, którzy nie będą mogli przybyć osobiście, nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres szkoły podany w zgłoszeniu.