ZMIANY W STATUCIE SZKOŁY

Szanowni Państwo,

w chwili obecnej jesteśmy po zatwierdzeniu zmian w najważniejszym dokumencie szkolnym jakim jest Statut. Zmiany te dotyczyły głównie wewnątrzszkolnego oceniania. Poniżej publikujemy informacje, jakie przekazaliśmy uczniom na godzinach wychowawczych i Państwu na zebraniach. Cały Statut z naniesionymi zmianami opublikujemy po feriach.

Życzymy spokojnego i udanego wypoczynku.

Wewnątrzszkolne ocenianie obowiązujące od II semestru roku szkolnego 2019/2020
najważniejsze informacje dla ucznia

1. Na bieżąco uczeń oceniany jest na podstawie: sprawdzianów i kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac pisemnych, prac terminowych – zadań domowych, referatów, projektów, prezentacji, itp., prac nadobowiązkowych, dodatkowych, zaaprobowanych przez nauczyciela, aktywności na lekcji, umiejętności pracy w grupie, obserwacji postaw ucznia, jego zaangażowania i stosunku do obowiązków szkolnych i innych czynności, wynikających ze specyfiki przedmiotu.

2. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wyrażone są ocenami w skali od 1 do 6. Przy ocenach bieżących i przewidywanych mogą znajdować się plusy i minusy.

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną ma obowiązek uzupełnienia braków i zaliczenia materiału w terminie do 31 marca. Nauczyciel uzgadnia z uczniem zasady rozliczenia się, a następnie przekazuje informację rodzicom/opiekunom prawnym dziecka. Nieuzupełnienie braków oraz niezaliczenie zaległego materiału może negatywnie wpłynąć na dalsze postępy w nauce ucznia, i w efekcie spowodować trudności w osiągnięciu pozytywnej oceny z danego przedmiotu.

4. Nauczyciele mogą też oceniać ucznia stawiając tylko znaki + (plus) i – (minus). Wtedy znak + (plus) jest pozytywną oceną wykonanego przez ucznia zadania, znak – (minus) jest oceną nieprawidłowo wykonanego zadania albo oceną za niewywiązanie się ucznia z zadanej pracy. Nauczyciele mogą przekładać znaki + (plus) i – minus) na oceny wymienione w pkt. 2 według określonych przez siebie zasad.

5. Wszystkie wystawiane oceny cząstkowe mają wagę jeden, a nauczyciel decyduje, które z nich są ważniejsze. Ocena śródroczna i końcowo roczna nie są średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w ciągu roku.

6. W szkole, na wszystkich przedmiotach obowiązują następujące kryteria oceniania sprawdzianów (testów, prac klasowych):

            Celujący 96-100%

            Bardzo dobry 85 – 95%

            Dobry 70-84%

            Dostateczny 52-69%

            Dopuszczający 40-51%;

            Niedostateczny – 0-39%;

7. Zasady obowiązujące przy zapowiadaniu i przeprowadzaniu sprawdzianów:

            a) sprawdzian zapowiadany jest co najmniej tydzień przed planowanym terminem i wpisywany przez nauczyciela do terminarza dziennika elektronicznego;

            b) dopuszcza się tylko jeden sprawdzian w tym samym dniu i nie więcej niż trzy w tym samym tygodniu;

            c) przez 3 dni robocze tuż po okresach wolnych (wakacje, święta i ferie lub minimum 5 dni wolnych od nauki szkolnej pod rząd – z sobotą i niedzielą włącznie) nie przeprowadza się sprawdzianów oraz niezapowiedzianych kartkówek (o ile kartkówki te dotyczą materiału realizowanego przed dniami wolnymi); nie dotyczy to uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi (śródrocznymi i rocznymi) lub przygotowujących się do egzaminu poprawkowego.

8. Zasady pisania prac pisemnych w razie nieobecności ucznia podczas wyznaczonego terminu

            a) W przypadku dłuższej nieobecności niż tylko w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, uczeń zobowiązany jest do napisania go w ciągu 10 dni roboczych po wznowieniu obecności w szkole, w terminie ustalonym z nauczycielem; w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia tego terminu – uczeń lub rodzic/prawny opiekun ustala to indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.

            b) W przypadku, gdy uczeń jest nieobecny tylko w dniu pisania zapowiedzianego sprawdzianu, pisze go na kolejnych zajęciach lekcyjnych lub za zgodą nauczyciela w innym terminie.

            c) Jeżeli uczeń nie wywiąże się z powyższych ustaleń (zawartych w podpunkcie a oraz b) otrzymuje ocenę   niedostateczną z danej pracy, ponieważ nie zaprezentował wiedzy i umiejętności z zakresu materiału objętego tą pracą.

9. Zasady poprawy sprawdzianów (testów, prac pisemnych).

            a) Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu oraz może przystąpić do poprawy oceny dopuszczającej oceny dopuszczającej na ocenę dostateczną, a po uzyskaniu zgody nauczyciela danego przedmiotu na ocenę wyższą od dostatecznej (maksymalnie na ocenę bardzo dobrą);

            b) Poprawa oceny ze sprawdzianu wyższej niż ocena dopuszczająca, jest możliwa tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela danego przedmiotu;

            c) Ocena uzyskana z poprawy jest oceną właściwą, gdyż informuje o stopniu opanowania wiedzy przez ucznia. To, że uczeń musiał przystąpić do poprawy, bo nie uzyskał w pierwszym terminie zadowalającej oceny, świadczy o jego niesystematycznej pracy. Powtarzająca się tego typu sytuacja może niekorzystnie wpływać na ocenę śródroczną lub roczną.

10. Kartkówki (prace służące sprawdzaniu bieżących wiadomości i umiejętności ucznia)

            a) Jeżeli kartkówki obejmują materiał z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane;

            b) Jeżeli kartkówki obejmują materiał z większej ilości lekcji, muszą być zapowiedziane.

            c) Poprawa kartkówek bez względu na ocenę, jest możliwa tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela danego przedmiotu.

11. Nauczyciel ma prawo przerwać uczniowi sprawdzian lub kartkówkę, jeśli stwierdzi niesamodzielność jego pracy. Jest to podstawa do wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu lub kartkówki.

12. W każdym semestrze uczeń ma prawo na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie, czyli niewykonanie pracy domowej (pisemnej i ustnej) oraz nieposiadanie pomocy potrzebnych do aktywnego udziału w lekcji

            w przypadku języka polskiego – w liczbie trzech, a każde następne nieprzygotowanie do zajęć jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej(wykluczając prace pisemne zadane odpowiednio wcześniej)

            w przypadku języka angielskiego – w liczbie dwóch, a każde następne nieprzygotowanie do zajęć jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

            – w przypadku matematyki – w liczbie sześciu (3 nieprzygotowania do lekcji włącznie z brakiem pracy domowej oraz 3 nieprzygotowania odnośnie braku zeszytu), a każde następne nieprzygotowanie do zajęć jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

            – w przypadku informatyki – w liczbie dwóch, a każde następne nieprzygotowanie do zajęć jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej

            – w przypadku pozostałych przedmiotów – w ilości adekwatnej do ilości godzin danego przedmiotu w tygodniu (np. 1h zajęć tygodniowo – 1 nieprzygotowanie), a każde następne nieprzygotowanie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

13. Listę lektur na cały rok szkolny oraz orientacyjne terminy, czyli miesiące, w których planowane jest ich omawianie, uczniowie otrzymują od nauczycieli języka polskiego w pierwszym tygodniu roku szkolnego.

14. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości edukacyjne ucznia oraz jego zaangażowanie (w tym uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i konkursach przedmiotowych).

15. Za systematyczny i aktywny udział ucznia w zajęciach reedukacyjnych (korekcyjno-kompensacyjnych) i wyrównawczych, uczeń może otrzymać oceny cząstkowe w semestrze z przedmiotu, którego rodzaj zajęć dotyczy.