Regulamin naboru do świetlicy szkolnej

1. O miejsca w świetlicy mogą ubiegać się rodzice dzieci uczęszczających do klas 0 – IV.

2.Zapis dziecka odbywa się na wniosek rodziców poprzez czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia, którą pobrać można w  ze strony  szkoły od dnia 31 sierpnia 2020 r.

4. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia, należy złożyć w świetlicy  nie później niż do dnia 8 września 2020 r.

5. Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie, dziecko zostanie przyjęte w miarę wolnych miejsc.

6. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

a) obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo.

b) pracujących rodziców samotnie wychowujących dzieci.

c) rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień    niepełnosprawności.

d)  których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

e) których rodzeństwo spełnia kryteria i   uczęszcza  do świetlicy

7. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania na świetlicę.

8. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne złożone po zakończeniu pracy komisji rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy.  Dyrektor Szkoły w terminie 7 dni od daty wpłynięcia podania, w miarę posiadania wolnych miejsc podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka.

9.Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 04 września, a kończy w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych.

10. Rekrutację do świetlicy prowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły.

Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią:

a) Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba (zastępca Dyrektora Szkoły)

b) kierownik świetlicy

c) wychowawca świetlicy

12. Rodzice wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadczają, że podają dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptują Regulamin Świetlicy.

13. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność dziecka na zajęciach w świetlicy może stanowić podstawę do skreślenia ucznia z listy uczęszczających do świetlicy, a nagminne naruszanie Regulaminu Świetlicy przez ucznia – do obniżenia oceny z zachowania.

14. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.

15. Odwołania

a) Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte do świetlicy szkolnej mogą  złożyć odwołanie.

b) Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

c) Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

d) Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu 5 dni od daty złożenia. Odpowiedź w formie pisemnej jest przekazywana rodzicom przez sekretariat szkoły.

e) Decyzja Dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

Regulamin naboru dzieci do świetlicy szkolnej oraz Regulamin świetlicy zgodne są ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym.

Obowiązuje od dnia 28.08.2020r.