SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII KONOPNICKIEJ w Dziekanowie Leśnym

REGULAMIN ŚWIETLICY

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami – Dz. U. nr 35 z 2014 r. poz. 222.

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. z późniejszymi zmianami sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.

3. Statut Szkoły

W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej funkcjonuje świetlica szkolna, która pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i w nieco mniejszym stopniu dydaktyczną. Funkcja wychowawcza świetlicy wiąże się ściśle z działalnością socjalizującą, a z tą z kolei kształtowanie zachowań prospołecznych i eliminowanie aspołecznych.

Cele i zadania świetlicy szkolnej

1. Zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju.

2. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.

3. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

4. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań.

5. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

6. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

7. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o

środowisko naturalne.

8. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie.

9. Podnoszenie kultury życia codziennego.

10. Niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych).

11. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi

12. Współudział dzieci w planowaniu i organizowaniu zajęć.

13. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności

artystycznej.

14. Wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.

15. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.

16. Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku dla ludzi starszych.

17. Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie – tradycje, obrzędy.

18.Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia.

19.Zachęcanie rodziców do działań na rzecz świetlicy i szkoły.

Założenia organizacyjne

1. Czas pracy świetlicy: od godz. 7.00 – 18.00 w dniach nauki (od poniedziałku do piątku)

2. Rekrutacja uczniów do świetlicy odbywa się na początku września danego roku

3. Zapisu uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie protokołu komisji rekrutacyjnej.

4. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek podać numery telefonów kontaktowych

5. Opieką wychowawczą objęte są przede wszystkim dzieci rodziców pracujących zawodowo.

6. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych (liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób)

7. Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci z klas 1-3 (w uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie z klas starszych).

8. Opieką wychowawczą objęci są również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub oczekujący na zajęcia lekcyjne, zwolnieni z lekcji religii i basenu.

9. Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważnione są osoby wskazane na Karcie Zgłoszeń oraz osoby wymienione przez rodziców na pisemnych upoważnieniach. W innych przypadkach wychowawcy mają prawo odmówić wydania dziecka.

10. Rodzice odnotowują w dzienniku świetlicowym odbiór dziecka, podobnie czynią nauczyciele prowadzący z dziećmi zajęcia dodatkowe.

11. Rodzice nie mają możliwości telefonicznego zlecenia powrotu dziecka do domu. W wyjątkowych sytuacjach konieczności samodzielnego powrotu dziecka do domu lub wcześniejszego wyjścia niż zostało to zadeklarowane w karcie zgłoszenia, wymagana jest pisemna prośba rodziców (prawnych opiekunów)

12. W przypadku przedłużających się kłopotów wychowawczych z dzieckiem świetlica ma prawo do skreślenia ucznia z listy po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami, Dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy.

13. Dzieci korzystające ze świetlicy sporadycznie i do 30 minut będą skreślane z listy.

14. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wspomóc działanie świetlicy dobrowolnymi wpłatami z przeznaczeniem na zakup odpowiednich materiałów do zajęć (gry, zabawki, materiały plastyczne itp.)

15. Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej szkoły i wywieszony w świetlicy szkolnej do wiadomości rodziców.

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego Planu Pracy.

2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

3. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za drogie przedmioty przynoszone przez dzieci do szkoły (tel. komórkowe, biżuteria, zabawki, pieniądze).

4. Zachowanie uczniów podczas pobytu w świetlicy podlega ocenianiu zgodnie z Regulaminem Oceniania Zachowania SP im. M. Konopnickiej.

5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych pomieszczeniach szkoły, na boisku szkolnym, lub w formie wycieczki.

6. Wychowawca opuszczający z dziećmi świetlicę, umieszcza na drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu.

7. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy.

8. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice i opiekunowie prawni dziecka w Karcie Zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane wychowawcom na datowanym i podpisanym przez rodziców/opiekunów prawnych piśmie.

10. Rodzice powiadamiają wychowawców świetlicy o zajęciach pozalekcyjnych, na jakie dziecko uczęszcza w szkole a także o zmianach godzin tych zajęć.

Zadania i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

. korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji

. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień

. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami

. zgłaszania własnych pomysłów i tematów zajęć

. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce

. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy

. udziału w organizowanych zajęciach, zabawach, imprezach

. życzliwego, podmiotowego traktowania

. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną

. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań nie uwłaczających godności innych osób

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

. zgłaszanie się do świetlicy tuż po skończonych zajęciach szkolnych

. zostawiania w szatni wierzchniego okrycia i zmiany obuwia

. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy

. respektowania poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły

.respektowania zakazu używania tel. komórkowych i gier elektronicznych (wyjątek kontakt telefoniczny z rodzicami za pozwoleniem nauczyciela)

. zostawiania plecaków w wyznaczonym miejscu w świetlicy

. dbania o ład i porządek

. opuszczania świetlicy tylko po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy i uzyskaniu zgody

. kulturalnego zachowanie w czasie zajęć i po lekcjach w stosunku do wychowawców i kolegów

. aktywnego udziału w zajęciach świetlicowych

. zgodnej współpracy z innymi uczestnikami zajęć

. uprzejmości wobec innych

. spożywania drugiego śniadania przy stoliku zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury

. porządkowania stanowisk pracy po skończonych zajęciach

. poszanowania sprzętu świetlicy, dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń

. zabawy i pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych

. poszanowania cudzej i swojej własności

. natychmiastowego informowania o wszelkich wypadkach oraz złym samopoczuciu

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

. wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy

. pochwała przekazana opiekunom ucznia

. nagrody za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu w postaci pochwały ustnej, upominku, dyplomu

Stosowane kary to:

. upomnienie udzielone przez wychowawcę na forum grupy

. upomnienie w obecności pedagoga szkolnego

. nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy

. pisemna nagana w dzienniczku ucznia

Obowiązuje od dnia 04.09.2017 r.