Ważne informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy w r. szk. 2020/2021

WAŻNE INFORMACJE:

Kontakt telefoniczny  22 751 20 88   

 w godz. 7 00 – 8 00, 16 00 – 18 00 bezpośrednio

 8 00 – 16 00   przez sekretariat

W ZWIĄZKU Z TYMCZASOWYM ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM         I KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZNYCH WARUNKÓW HIGIENICZNYCH W SALACH ŚWIETLICOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS, MZ I MEN, ZWRACAMY                            SIĘ DO PAŃSTWA Z OGROMNA PROŚBĄ, BYŚCIE ZE ŚWIETLICY KORZYSTALI TYLKO I WYŁĄCZNIE, JEŻELI ZMUSZA PAŃSTWA DO TEGO SYTUACJA ZAWODOWA, BĄDŹ ŻYCIOWA.

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7 00 – 18 00
 2. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nie odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy  oraz braku kontaktu z jego rodzicami / opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom ( Policja ).
 3. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy. Dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy nie podlega opiece wychowawców.
 4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim: bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów ( telefony komórkowe, urządzenia typu MP3, elektroniczne zabawki itp.).
 6. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia kart zgłoszeniowych oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania wychowawców świetlicy o zajęciach pozalekcyjnych, w których uczestniczy ich dziecko.
 8. Dziecko ze świetlicy odbierać mogą jego rodzice / opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do powiadomienia o tym wychowawcę świetlicy i odnotowania odbioru w dzienniku świetlicy.
 9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców na samodzielny powrót do domu muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
 10. O wszystkich zmianach dotyczących odbierania dziecka ze świetlicy ( odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście ) rodzice / opiekunowie prawni muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 11. W przypadku  przedłużających się kłopotów wychowawczych z dzieckiem wychowawca świetlicy ma prawo do skreślenia ucznia z listy świetlicowej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami, Dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy.
 12. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani  są do zapoznania się z Regulaminem Świetlicy ( dostępny na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń w świetlicy ).

Prosimy o zwrot wypełnionych kart zgłoszeniowych świetlicy szkolnej do dnia 7 września 2020r.

(karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie szkoły, lub odebrania  przy głównym wejściu 1 września od godziny 8:00 u nauczyciela świetlicy).