ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

Kalendarz roku szkolnego:

* rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r. 

* próbny egzamin w klasach ósmych: (ustali OKE lub Rada Pedagogiczna)

* zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.                             

* ferie zimowe: 18 –31 stycznia 2021 roku

* rekolekcje wielkopostne: termin zostanie podany w późniejszym terminie

* wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 2021 r.

*egzamin w klasach ósmych: 25-27 maja 2021 r.

* pozostałe dni świąteczne: 

  – 01 listopada 2020 r. (niedziela) – Wszystkich Świętych,

  – 11 listopada 2020 r. (środa) – Święto Niepodległości,

  – 06 stycznia 2021 r.  (środa) – Święto Trzech Króli,

  – 01 maja 2021r. – (sobota) Święto Pracy

  – 02 maja 2021 r. – (niedziela) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski

  – 03 maja 2021 r. – (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja,

  – 03 czerwca 2021 r. – (czwartek) – Boże Ciało,

* dni wolne bez odpracowania:

– 25-27  maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty),  dla klas 1 – 7 dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; przedszkolaki pracują wg planu)

* dodatkowe dni wolne bez odpracowania (do uzgodnienia z Radą Pedagogiczną- czekam na ewentualne uwagi na radzie):

-12 i 13 listopada 2020 roku (czwartek, piątek)

– 4 i 5 stycznia 2021 roku (poniedziałek, wtorek)

  – 4 czerwca 2021 r. (piątek) – po Bożym Ciele

* zakończenie zajęć dydaktycznych: 25 czerwca 2021 r. (piątek)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

Na podstawie:

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), 

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512), 

25-27  maja 2021 r.

I SEMESTR

do 4 grudnia  2020 r. – zagrożenia oceną niedostateczną lub obniżoną oceną zachowania lub nieklasyfikowaniem,

  do 07 stycznia 2021r. – spotkanie zespołów klasowych – omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej (ustalenia zespołów należy przekazać zainteresowanym Rodzicom  indywidualnie), 

do 8 stycznia 2021 r. – wystawienie ocen śródrocznych,

12 stycznia 2021 r. – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, sprawozdania, 

    14 stycznia 2021 r. – zebranie   podsumowujące pracę szkoły w I semestrze Rady Pedagogicznej 

     (podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji śródrocznej wyników nauczania i ocen zachowania), 

od 1 lutego 2021 r. – początek II semestru.

II SEMESTR

22 MAJA – święto szkoły 

do 10 maja 2021 r. – zagrożenia oceną niedostateczną lub obniżoną oceną zachowania oraz oceny przewidywane 

  (oceny przewidywane mogą ulec zmianie),

do 19 maja 2021 r. – spotkanie zespołów klasowych  i omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej (ustalenia zespołów należy przekazać Rodzicom ) 

do 11 czerwca 2021 r. – wystawienie ocen rocznych i końcowych,  

14 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 – odwołania od trybu wystawienia oceny z uzasadnieniem w formie pisemnej należy kierować  do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, 

15 czerwca 2021 r. – ewentualne sprawdziany wiedzy i umiejętności,

15 czerwca 2021 r. – zebranie klasyfikacyjne, sprawozdania,

     22 czerwca 2021 r. – zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w II semestrze,  podjęcie uchwały w   

      sprawie  klasyfikacji rocznej  i końcowej,

    – 24 czerwca 2021 r. – bal pożegnalny klas ósmych – w zależności od sytuacji epidemiologicznej  

– 25 czerwca 2021 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych.

Zebrania Rodziców/ dni otwarte (oddziały przedszkolne i klasy 1 – 8):  wtorek, godz. 1800-informacja o formie zebrania zostanie przekazana tydzień przed zebraniem w zależności od sytuacji epidemiologicznej

15 września 2020 r. – zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

13 października 2020 r. – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

10 listopada 2020 r. – zebranie dla rodziców uczniów klas 1 – 7 i oddziału przedszkolnego; 

  w klasach 8  zebranie w sprawie egzaminu,

8 grudnia 2020 r. – zebranie rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego, po zebraniu dzień otwarty,

12 stycznia 2021 r.-konsultacje dla rodziców uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

– 02 lutego 2021 r. – zebranie śródroczne rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

09 marca 2021 r. – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

13 kwietnia 2021 r. – zebranie dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

– 11 maja 2021 r. – zebranie rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

15 czerwca 2021 r.-konsultacje dla rodziców uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Rada Rodziców:

Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym stanowią Rady Klasowe. Rada Rodziców współpracuje z dyrekcją szkoły, uczestniczy we współorganizowaniu uroczystości szkolnych, funduje nagrody dla uczniów, doposaża szkołę w pomoce dydaktyczne. 

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto: 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym 

PKO BP  

Nr rachunku: 60 1440 1387 0000 0000 1475 5675

Bezpieczeństwo ucznia:

– pomoc medyczna – gabinet pielęgniarki szkolnej (pomoc doraźna; pielęgniarka nie podaje żadnych leków, za  

  wyjątkiem zleconych przez lekarza w porozumieniu z rodzicami) czynny codziennie w godzinach 7.45 – 15.45 

  (oprócz pierwszego i drugiego wtorków miesiąca, kiedy pielęgniarka pracuje w Dziekanowie Polskim i w 

  Sadowej) 

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków rodzice wykupują indywidualnie w wybranych przez siebie firmach ubezpieczeniowych; szkoła nie będzie brać na siebie obowiązku ubezpieczania uczniów; wyjątkiem będzie obowiązkowe ubezpieczenie uczniów na kilkudniowych wycieczkach szkolnych.

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej jest objęte opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym (budynek szkolny, wejście od strony boiska), tel.  22  751-57-86. Poradnia diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem dysfunkcji powodujących problemy w nauce lub zachowaniu:

– na bezpośrednią prośbę rodziców,

Rodzice  zobowiązani  są  do  osobistego odbierania  wyników  badań. Szkoła nie może otrzymać bezpośrednio z Poradni wyników badań, z pominięciem rodziców ucznia. Wyniki badań rodzice powinni przekazać wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu. Szkoła ma obowiązek stosować się do zaleceń Poradni tylko wówczas, gdy rodzice przekażą  do szkoły wyniki badań dziecka. 

W Szkole Podstawowej są zatrudnieni pedagog szkolny i psycholog, którzy otaczają opieką uczniów, ściśle współpracują z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów oraz wspierają w trudnych sytuacjach  rodziców uczniów.

Pomoc materialna:

Szkoła nie dysponuje żadnymi środkami finansowymi na pomoc materialną dla uczniów. Zadanie świadczenia takiej pomocy leży w gestii organu prowadzącego. Szkoła jedynie opiniuje wnioski rodziców ubiegających się o pomoc dla swoich dzieci. Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym uczniowi w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. Druki wniosków ws. stypendium szkolnego można uzyskać u pedagoga szkolnego lub na stronie OPS: www.opslomianki.pl 

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7 do dnia 15 września 2020 roku. 

Zasiłek szkolny  może  być  przyznany  uczniowi  znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności: nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego), choroby w rodzinie ucznia, śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia.

Obydwa rodzaje świadczeń należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenia te przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.

Zasady przyznawania stypendiów i zasiłków określa regulamin, w którym zawarte są przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości stypendium, jego formy, a także tryb przydzielania, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki. 

Osoby, które zamierzają składać wnioski o pomoc materialną dla swoich dzieci powinny zapoznać się z regulaminem.

Zajęcia wspomagające rozwój dziecka:     

– reedukacja: prowadzi  p. Magdalena Kwaśniewska (reedukacja polonistyczna), p. Bożena Rusiecka-Rutkowska (reedukacja polonistyczna), p. Ewa Wieczorek (reedukacja polonistyczna i matematyczna), p. Danuta Lis oraz p. Agnieszka Bielak (reedukacja polonistyczna i matematyczna)

– zajęcia logopedyczne: p. Ewa Janik

Uczniowie uczestniczą w zajęciach na prośbę rodzica, którego obowiązkiem jest regularne konsultowanie postępów dziecka z prowadzącym zajęcia.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej: www.spdl.edulomianki.pl

Adres e-mail: spdl@edulomianki.pl

Telefon do szkoły: 22 751 20 88