Category Archives: Doradztwo zawodowe

„BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

Projekt!!!!!

„BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA

EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

DORADZTWO ZAWODOWE

Szkolny Ośrodek Kariery – jest miejscem, w którym uczniowie mogą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia ścieżki kariery zawodowej – poznają sieć szkół ponadgimnazjalnych, zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskają informacje o rynku pracy i zawodach przyszłości.
Działania podejmowane w SzOK-u to:
• indywidualna i grupowa praca z uczniami obejmująca m.in. prezentacje celów i form działania SzOK-u, poznanie własnych predyspozycji i zainteresowań, kształtowanie umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny, planowanie własnego rozwoju zawodowego pod kątem mobilności zawodowej, poznanie grup zawodowych i specjalności, poznanie potrzeb lokalnego rynku pracy, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i poznanie zasad komunikacji interpersonalnej, udzielanie informacji o placówkach edukacyjnych;
• praca z rodzicami obejmująca m.in. indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów mających problemy z wyborem własnej drogi dalszego kształcenia np. z powodów zdrowotnych;
• współpraca z nauczycielami obejmująca m.in. koordynację działań wszystkich nauczycieli na rzecz poradnictwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej lub edukacyjnej;
• gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowo-edukacyjnej obejmujące m.in. aktualnej informacji dotyczącej tendencji na rynku pracy, dostępnej ofercie edukacyjnej, prognozowanych zawodach przyszłości.

Zapraszam Uczniów klas II i III na badania preferencji zawodowych Testem Zainteresowań oraz Labiryntem Zawodów.

Strony z informacjami o szkołach, zawodach, kierunkach kształcenia:
www.koweziu.edu.pl
www.edubaza.pl
www.pespektywy.pl
www.szkolnictwo.pl

WSDZ – Doradztwo zawodowe

Ramowy Program Doradztwa Zawodowego