Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen w roku szkolnym 2022/2023

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z poszczególnych przedmiotów znajdują się w bibliotece szkolnej i są dostępne do wglądu w godzinach pracy biblioteki.