Pomoc pedagogiczna i psychologiczna:

Szkoła Podstawowa jest objęta opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym (budynek szkolny, wejście od strony boiska szkolnego, tel. (22) 751-57-86. Poradnia diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem dysfunkcji powodujących problemy w nauce lub zachowaniu:
– na bezpośrednią prośbę rodziców;
– na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na badanie dziecka.

Rodzice zobowiązani są do osobistego odbierania wyników badań. Szkoła nie może otrzymać bezpośrednio z Poradni wyników badań, z pominięciem rodziców ucznia. Wyniki badań rodzice powinni przekazać wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu/ psychologowi. Szkoła ma obowiązek stosować się do zaleceń Poradni tylko wówczas, gdy rodzice przekażą do szkoły wyniki badań dziecka.

Kiedy warto, aby rodzic zasięgnął konsultacji u psychologa?
Jeżeli Państwa dziecko:

  • przejawia trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje, ma trudności w czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce;
  • ma obniżoną motywację do nauki, opuszcza zajęcia szkolne;
  • bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się;
  • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe lub izoluje się;
  • nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników;
  • ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych;
  • wykazuje trudności wychowawcze.

Godziny pracy pedagogów i psychologa w roku szkolnym 2023/2024: