Wstęp

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem: https://spdl.edulomianki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-27
Data aktualizacji: 2023-04-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-13

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo ( pliki PDF). Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-06

Deklarację sporządzono na podstawie audytu i aktualizacji przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny Sigma Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • zmiana odstępu między akapitami
 • zmiana odstępu między wierszami
 • zmiana odstępu między literami

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Strona posiada górne oraz dolne menu, które znajduje się na wszystkich stronach.

Dostępność architektoniczna

Na teren Szkoły można wejść przez furtkę od ul. Akinsa. Przed furtką znajdują się barierki ograniczające wyjście bezpośrednio na ulicę.
Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia:
Wejście A – (wejście główne) znajduje się na wysokości parteru. Drzwi (szerokość: 1 skrzydło 90 cm, dwa 150 cm) otwierają się ręcznie (uczniowie posiadają pastylki otwierające drzwi). Dla osób nie posiadających pastylki przy drzwiach znajduje się dzwonek. Po dzwonku drzwi otwiera pracownik, który udziela potrzebnych informacji. Od drzwi wejściowych w odległości około 5 m znajdują się: – schody w górę
prowadzące na korytarz, na którym po prawej stronie znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski i gabinet pielęgniarki. Po lewej stronie znajduje się klatka schodowa prowadząca
na pierwsze i drugie piętro szkoły -schody w dół prowadzące do szatni. W tej części szkoły (nowa) brak windy. Pomiędzy w łączniku na parterze, I piętrze i II piętrze znajdują się podnośnik dla osób na wózkach.
Wejście B – do drzwi (szerokość: 1 skrzydło 90 cm, dwa 150 cm) prowadzą schody oraz podjazd dla osób na wózku. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek. Wewnątrz przy drzwiach po lewej stronie znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na pierwsze i drugie piętro w tej części szkoły (stara). Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pomiędzy starą częścią szkoły, a nową na parterze, I piętrze i II piętrze zamontowane są podnośniki dla osób na wózkach. Cały obiekt jest dostępny dla niepełnosprawnych poza piwnicą w które znajduje się szatnia i świetlica szkolna.
Wejście C – do drzwi (szerokość: 1 skrzydło 90 cm, dwa 150 cm) prowadzą schody w dół i podjazd dla osób na wózkach. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. To wejście prowadzi do szatni. Z szatni na wyższe piętra prowadzą schody bez podjazdów i dostępu do windy.
Informacje głosowe i oznaczenia w alfabecie brajla znajdują się w windzie. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, nie ma pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Około 20 m od bramy szkolnej znajduje się ogólnodostępny parking.