Świetlica szkolna

kierownik świetlicy: Karolina Tkaczyk

Kontakt telefoniczny:

pod numerem 786-910-348  w godzinach pracy świetlicy: 7.00-18.00,
poprzez dziennik elektroniczny Librus
lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się.

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 07:00 – 18:00.
 2. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nie odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami / opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policja).
 3. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy. Dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy nie podlega opiece wychowawców.
 4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim: bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów ( telefony komórkowe, urządzenia typu MP3, elektroniczne zabawki itp.).
 6. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia kart zgłoszeniowych oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania wychowawców świetlicy o zajęciach pozalekcyjnych, w których uczestniczy ich dziecko.
 8. Dziecko ze świetlicy odbierać mogą jego rodzice / opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do powiadomienia o tym wychowawcę świetlicy i odnotowania odbioru w dzienniku świetlicy.
 9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców na samodzielny powrót do domu muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
 10. O wszystkich zmianach dotyczących odbierania dziecka ze świetlicy ( odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście ) rodzice / opiekunowie prawni muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 11. W przypadku przedłużających się kłopotów wychowawczych z dzieckiem wychowawca świetlicy ma prawo do skreślenia ucznia z listy świetlicowej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami, Dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy.
 12. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Świetlicy (dostępny na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń w świetlicy).

Regulamin naboru dzieci do świetlicy szkolnej oraz Regulamin świetlicy zgodne są ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym. Obowiązuje od dnia 28.08.2020r.