Organizacja roku szkolnego 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

Kalendarz roku szkolnego:

* rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.

* próbny egzamin w klasach ósmych: (termin zostanie ustalony i podany w późniejszym terminie)

* zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 roku  – 31 grudnia 2021 roku                       

* ferie zimowe: 31 stycznia 2022 roku  – 13 lutego 2022 roku

* rekolekcje wielkopostne: termin zostanie podany w późniejszym terminie

* wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.

*egzamin w klasach ósmych: 24 – 26 maja 2022 r.

* pozostałe dni świąteczne:

  – 01 listopada 2021 r. (poniedziałek) – Wszystkich Świętych,

  – 11 listopada 2021 r. (czwartek) – Święto Niepodległości,

  – 06 stycznia 2022 r.  (czwartek) – Święto Trzech Króli,

  – 01 maja 2022r. – (niedziela) Święto Pracy

  – 03 maja 2022 r. – (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja,

  – 16 czerwca 2022 r. – (czwartek) – Boże Ciało,

– (3 dni) 24-26  maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty),  dla klas 1 – 7 dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; oddziały zerowe pracują wg planu

* dodatkowe dni wolne bez odpracowania:

– 2 listopada 2021 roku (wtorek)

– 12 listopada 2021 roku (piątek)

  7 stycznia 2022 roku (piątek)

– 2 maja 2022 roku (poniedziałek)

 – 17 czerwca 2022 r. (piątek) – po Bożym Ciele

* zakończenie zajęć dydaktycznych: 24 czerwca 2022 r. (piątek)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

Na podstawie:

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457),

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512),

24 – 26 maja 2021 r.

I semestr

 do 13 grudnia  2021 r. – zagrożenia oceną niedostateczną oraz naganną lub nieodpowiednią oceną zachowania lub nieklasyfikowaniem,

  17- 20 stycznia 2021r. – spotkania zespołów klasowych – omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, (ustalenia zespołów należy przekazać zainteresowanym Rodzicom  indywidualnie),

 do 21 stycznia 2021 r. ( do godz. 16.00) – wystawienie ocen śródrocznych,

 25 stycznia 2022 r. – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, sprawozdania,

    27 stycznia 2022 r. – zebranie Rady Pedagogicznej  podsumowujące pracę szkoły w I semestrze

     (podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji śródrocznej wyników nauczania i ocen zachowania),

 od 14 lutego 2022 r. – początek II semestru.

II semestr

22 MAJA – święto szkoły- (szkolne uroczystości 23 maja-poniedziałek)

 do 9 maja 2022 r. – zagrożenia oceną niedostateczną oraz naganną lub nieodpowiednią oceną zachowania lub nieklasyfikowaniem,

 do 20 maja 2022 r. – spotkania zespołów klasowych  i omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej (ustalenia zespołów należy przekazać zainteresowanym Rodzicom )

 do 27 maja 2022 r. (do godz. 16.00) – oceny przewidywane (oceny przewidywane mogą ulec zmianie),

 do 10 czerwca 2022 r. (do godz. 16.00) – wystawienie ocen rocznych i końcowych, 

 13 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 – odwołania od trybu wystawienia oceny z uzasadnieniem w formie pisemnej należy kierować  do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, a 14 czerwca 2022 r. – ewentualne sprawdziany wiedzy i umiejętności,

 14 czerwca 2022 r. – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, sprawozdania,

     21 czerwca 2022 r. – zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w II semestrze,  podjęcie uchwały w  

      sprawie  klasyfikacji rocznej  i końcowej,

    – 23 czerwca 2022 r. – bal pożegnalny klas ósmych – w zależności od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej 

– 24 czerwca 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych.

Zebrania Rodziców/ dni otwarte (oddziały przedszkolne i klasy 1 – 8):  wtorek, godz. 1800

– informacja o formie zebrania zostanie przekazana tydzień przed zebraniem, w zależności od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej):

 14 września 2021 r. – zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

 12 października 2021 r. – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

 9 listopada 2021 r. – zebranie dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego; (w klasach 8 zebranie w sprawie egzaminu),

 14 grudnia 2021 r.– dzień otwarty dla  rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

po dniu otwartym odbędzie się dyżur nauczycieli dla rodziców uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

– 15 lutego 2022 r. – zebranie śródroczne rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

– 15 marca 2022 r. –dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

 12 kwietnia 2022 r. – zebranie dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

– 10 maja 2022 r. – zebranie rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

 14 czerwca 2022 r. – konsultacje dla rodziców uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rada Rodziców:

Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym stanowią Rady Klasowe. Rada Rodziców współpracuje z dyrekcją szkoły, uczestniczy we współorganizowaniu uroczystości szkolnych, funduje nagrody dla uczniów, doposaża szkołę w pomoce dydaktyczne.

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

PKO BP 

Nr rachunku: 60 1440 1387 0000 0000 1475 5675

Bezpieczeństwo ucznia:

– pomoc medyczna – gabinet pielęgniarki szkolnej (pomoc doraźna; pielęgniarka nie podaje żadnych leków, za  

  wyjątkiem zleconych przez lekarza w porozumieniu z rodzicami) czynny codziennie w godzinach 7.45 – 15.45

  (oprócz pierwszego i drugiego wtorku miesiąca, kiedy pielęgniarka pracuje w Dziekanowie Polskim i w

  Sadowej)

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków rodzice wykupują indywidualnie w wybranych przez siebie firmach ubezpieczeniowych; szkoła nie będzie brać na siebie obowiązku ubezpieczania uczniów; wyjątkiem będzie obowiązkowe ubezpieczenie uczniów na kilkudniowych wycieczkach szkolnych.

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej jest objęte opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym (budynek szkolny, wejście od strony boiska), tel.  22  751-57-86. Poradnia diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem dysfunkcji powodujących problemy w nauce lub zachowaniu, na bezpośrednią prośbę rodziców.

Rodzice  zobowiązani  są  do  osobistego odbierania  wyników  badań. Szkoła nie może otrzymać bezpośrednio z poradni wyników, z pominięciem rodziców ucznia. Opinie/orzeczenia z przeprowadzonych badań rodzice dobrowolnie składają w sekretariacie szkoły.

W szkole są zatrudnieni pedagog szkolny i psycholog szkolny, którzy otaczają opieką uczniów, ściśle współpracują z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów oraz wspierają w trudnych sytuacjach  rodziców uczniów.

Zajęcia wspomagające rozwój dziecka:    

– reedukacja: p. Danuta Lis, p. Bożena Rusiecka-Rutkowska, p. Agnieszka Bielak, p. Renata Nowicka, p. Małgorzata Dołgało, p. Anna Suchodolska-Kąkol, p. Wioleta Malanowska

– zajęcia logopedyczne: p. Ewa Janik

Uczniowie uczestniczą w zajęciach za zgodą rodzica, którego obowiązkiem jest regularne konsultowanie postępów dziecka z prowadzącym zajęcia.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej: www.spdl.edulomianki.pl

Adres e-mail: spdl@edulomianki.pl

Telefon do szkoły: 22 751 20 88