Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą


Owocna współpraca w ramach projektu SCWEW prowadzonego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach pozwala nam ciągle się rozwijać.
W semestrze pierwszym odbyło się wiele działań, które miały na celu podnoszenie jakości pracy naszej szkoły w zakresie edukacji włączającej.
Zostało przeprowadzone seminarium  z pracownikami naszej szkoły na temat „Edukacji włączającej”, która staje przed wyzwaniem poszukiwania nowych, bardziej adekwatnych metod nauczania oraz „Tutoring szkolny”, który był jedną z głównych propozycji zindywidualizowanego podejścia do ucznia. MOS Łomianki podzielił się swoim doświadczeniem i praktyką w stosowaniu tutoringu szkolnego.
Nasi pracownicy uczestniczyli również w konsultacjach z  ekspertem w sprawie wypracowania modelu funkcjonowania szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i włączenia społeczności szkolnej, w tym rodziców oraz instytucji wspierających.
Dyrektor szkoły uczestniczył również w konsultacjach w sprawie szczegółów tkwiących w zarządzaniu i koordynowaniu placówką, która podejmuje proces przemian związany z implementacją edukacji włączającej na swoim obszarze, sposobów prowadzenia dokumentacji wewnątrzszkolnej, form wspierania nauczycieli, rodziców i dzieci oraz rodzajów pomocy i zakresu porad specjalistów współpracujących ze SCWEW Łomianki.
W pięciu klasach podczas lekcji wychowawczej przeprowadzono warsztaty dla uczniów na  temat „Międzykulturowości w szkole, co nas łączy – sposób na dobrą adaptację”.
Nasz zespół psychologiczno-pedagogiczny uczestniczył we wsparciu z ekspertami SCWEW Łomianki. Rozmowy dotyczyły efektywnych sposobów wprowadzania do szkół edukacji włączającej.
Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia uczestniczyli w warsztatach na temat „Doskonalenia i poszerzanie wiedzy dotyczącej sporządzania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”.
Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli również w seminarium pt. „Od segregacji do włączenia”.
W ramach działań SCWEW odbyło się również  spotkanie online dla rodziców uczniów naszej szkoły. Poruszony temat to: „Depresja a wykluczenie społeczne oraz zachowania trudne wśród dzieci i młodzieży”.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Pani Agnieszka Szcześniak-pedagog szkolny. Projekt współpracy z SCWEW prowadzony będzie do lipca 2023 roku.