Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

Kalendarz roku szkolnego:

 • rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.
 • próbny egzamin w klasach ósmych: (termin zostanie ustalony i podany w późniejszym terminie)
 • zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku
 • ferie zimowe: 31 stycznia 2022 roku – 13 lutego 2022 roku
 • rekolekcje wielkopostne: termin zostanie podany w późniejszym terminie
 • wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.
 • egzamin w klasach ósmych: 24 – 26 maja 2022 r.
 • pozostałe dni świąteczne:
  – 01 listopada 2021 r. (poniedziałek) – Wszystkich Świętych,
  – 11 listopada 2021 r. (czwartek) – Święto Niepodległości,
  – 06 stycznia 2022 r. (czwartek) – Święto Trzech Króli,
  – 01 maja 2022r. – (niedziela) Święto Pracy
  – 03 maja 2022 r. – (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja,
  – 16 czerwca 2022 r. – (czwartek) – Boże Ciało,
  – (3 dni) 24-26 maj 2021 r. (egzamin ósmoklasisty), dla klas 1 – 7 dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; oddziały zerowe pracują wg planu.
 • dodatkowe dni wolne bez odpracowania:

– 2 listopada 2021 roku (wtorek),

– 12 listopada 2021 roku (piątek),

– 7 stycznia 2022 roku (piątek),

– 2 maja 2022 roku (poniedziałek),

– 17 czerwca 2022 r. (piątek) – po Bożym Ciele.

 • zakończenie zajęć dydaktycznych: 24 czerwca 2022 r. (piątek)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

Na podstawie:

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457),

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512),

24 – 26 maja 2021 r.

I semestr

– do 13 grudnia 2021 r. – zagrożenia oceną niedostateczną oraz naganną lub nieodpowiednią oceną zachowania lub nieklasyfikowaniem,

– 17- 20 stycznia 2021r. – spotkania zespołów klasowych – omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, (ustalenia zespołów należy przekazać zainteresowanym Rodzicom indywidualnie),

– do 21 stycznia 2021 r. ( do godz. 16.00) – wystawienie ocen śródrocznych,

– 25 stycznia 2022 r. – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, sprawozdania,

– 27 stycznia 2022 r. – zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w I semestrze

(podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji śródrocznej wyników nauczania i ocen zachowania),

– od 14 lutego 2022 r. – początek II semestru.

II semestr

22 MAJA – święto szkoły- (szkolne uroczystości 23 maja-poniedziałek)

– do 9 maja 2022 r. – zagrożenia oceną niedostateczną oraz naganną lub nieodpowiednią oceną zachowania lub nieklasyfikowaniem,

– do 20 maja 2022 r. – spotkania zespołów klasowych i omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej (ustalenia zespołów należy przekazać zainteresowanym Rodzicom )

– do 27 maja 2021 r. (do godz. 16.00) – oceny przewidywane (oceny przewidywane mogą ulec zmianie),

– do 10 czerwca 2021 r. (do godz. 16.00) – wystawienie ocen rocznych i końcowych,

– 13 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 – odwołania od trybu wystawienia oceny z uzasadnieniem w formie pisemnej należy kierować do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, a 14 czerwca 2022 r. – ewentualne sprawdziany wiedzy i umiejętności,

– 14 czerwca 2022 r. – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, sprawozdania,

– 21 czerwca 2022 r. – zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w II semestrze, podjęcie uchwały w

sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej,

– 23 czerwca 2022 r. – bal pożegnalny klas ósmych – w zależności od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej

– 24 czerwca 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych.

Zebrania Rodziców/ dni otwarte (oddziały przedszkolne i klasy 1 – 8): wtorek, godz. 18:00

Informacja o formie zebrania zostanie przekazana tydzień przed zebraniem, w zależności od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej):

– 14 września 2021 r. – zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

– 12 października 2021 r. – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

– 9 listopada 2021 r. – zebranie dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego; (w klasach 8 zebranie w sprawie egzaminu),

– 14 grudnia 2021 r.– dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

po dniu otwartym odbędzie się dyżur nauczycieli dla rodziców uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

– 15 lutego 2022 r. – zebranie śródroczne rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

– 15 marca 2022 r. –dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

– 12 kwietnia 2022 r. – zebranie dla rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

– 10 maja 2022 r. – zebranie rodziców uczniów klas 1 – 8 i oddziału przedszkolnego,

– 14 czerwca 2022 r. – konsultacje dla rodziców uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rada Rodziców:

Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym stanowią Rady Klasowe. Rada Rodziców współpracuje z dyrekcją szkoły, uczestniczy we współorganizowaniu uroczystości szkolnych, funduje nagrody dla uczniów, doposaża szkołę w pomoce dydaktyczne.

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

PKO BP

Nr rachunku: 60 1440 1387 0000 0000 1475 5675

Bezpieczeństwo ucznia:

– pomoc medyczna – gabinet pielęgniarki szkolnej (pomoc doraźna; pielęgniarka nie podaje żadnych leków, za

wyjątkiem zleconych przez lekarza w porozumieniu z rodzicami) czynny codziennie w godzinach 7.45 – 15.45

(oprócz pierwszego i drugiego wtorku miesiąca, kiedy pielęgniarka pracuje w Dziekanowie Polskim i w

Sadowej)

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków rodzice wykupują indywidualnie w wybranych przez siebie firmach ubezpieczeniowych; szkoła nie będzie brać na siebie obowiązku ubezpieczania uczniów; wyjątkiem będzie obowiązkowe ubezpieczenie uczniów na kilkudniowych wycieczkach szkolnych.

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej jest objęte opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym (budynek szkolny, wejście od strony boiska), tel. 22 751-57-86. Poradnia diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem dysfunkcji powodujących problemy w nauce lub zachowaniu, na bezpośrednią prośbę rodziców.

Rodzice zobowiązani są do osobistego odbierania wyników badań. Szkoła nie może otrzymać bezpośrednio z poradni wyników, z pominięciem rodziców ucznia. Opinie/orzeczenia z przeprowadzonych badań rodzice dobrowolnie składają w sekretariacie szkoły.

W szkole są zatrudnieni pedagog szkolny i psycholog szkolny, którzy otaczają opieką uczniów, ściśle współpracują z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów oraz wspierają w trudnych sytuacjach rodziców uczniów.

Zajęcia wspomagające rozwój dziecka:

– reedukacja: p. Danuta Lis, p. Bożena Rusiecka-Rutkowska, p. Agnieszka Bielak, p. Renata Nowicka, p. Małgorzata Dołgało, p. Anna Suchodolska-Kąkol, p. Wioleta Malanowska

– zajęcia logopedyczne: p. Ewa Janik

Uczniowie uczestniczą w zajęciach za zgodą rodzica, którego obowiązkiem jest regularne konsultowanie postępów dziecka z prowadzącym zajęcia.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej: www.spdl.edulomianki.pl

Adres e-mail: spdl@edulomianki.pl

Telefon do szkoły: 22 751 20 88