Owocna współpraca w ramach projektu SCWEW prowadzonego przez Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach pozwala nam ciągle się rozwijać.
W semestrze pierwszym odbyło się wiele działań, które miały na celu
podnoszenie jakości pracy naszej szkoły w zakresie edukacji włączającej.
Zostało przeprowadzone seminarium  z pracownikami naszej szkoły na temat
  „Edukacji włączającej”, która staje przed wyzwaniem poszukiwania
nowych, bardziej adekwatnych metod nauczania oraz „Tutoring szkolny”,
który był jedną z głównych propozycji zindywidualizowanego podejścia do
ucznia. MOS Łomianki podzielił się swoim doświadczeniem i praktyką w
stosowaniu tutoringu szkolnego.
Nasi pracownicy uczestniczyli również w konsultacjach z  ekspertem w
sprawie wypracowania modelu funkcjonowania szkoły ogólnodostępnej jako
organizacji włączającej w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia
i włączenia społeczności szkolnej, w tym rodziców oraz instytucji
wspierających.
Dyrektor szkoły uczestniczył również w konsultacjach w sprawie 
szczegółów tkwiących w zarządzaniu i koordynowaniu placówką, która
podejmuje proces przemian związany z implementacją edukacji włączającej
na swoim obszarze, sposobów prowadzenia dokumentacji wewnątrzszkolnej,
form wspierania nauczycieli, rodziców i dzieci oraz rodzajów pomocy i
zakresu porad specjalistów współpracujących ze SCWEW Łomianki.
W pięciu klasach podczas lekcji wychowawczej przeprowadzono warsztaty
dla uczniów na  temat „Międzykulturowości w szkole, co nas łączy –
sposób na dobrą adaptację”.
Nasz zespół psychologiczno-pedagogiczny uczestniczył we wsparciu z
ekspertami SCWEW Łomianki. Rozmowy dotyczyły efektywnych sposobów
wprowadzania do szkół edukacji włączającej.
Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia uczestniczyli w
warsztatach na temat „Doskonalenia i poszerzanie wiedzy dotyczącej
sporządzania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla
dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”.
Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli również w seminarium pt. „Od
segregacji do włączenia”.
W ramach działań SCWEW odbyło się również  spotkanie online dla rodziców
uczniów naszej szkoły. Poruszony temat to: „Depresja a wykluczenie
społeczne oraz zachowania trudne wśród dzieci i młodzieży”.
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Pani Agnieszka
Szcześniak-pedagog szkolny. Projekt współpracy z SCWEW prowadzony będzie
do lipca 2023 roku.